Cymorth i rieni/teuluoedd geni

Mae'r Tîm Mabwysiadu yn gweithio hefyd gyda theuluoedd geni, gan eu paratoi nhw ar gyfer mabwysiadu eu plentyn. Yn ogystal, mae'r tîm yn rhoi cyngor i weithwyr proffesiynol a theuluoedd ynghylch paratoi gwybodaeth 'diweddarach mewn bywyd' i'r plentyn.

Os cafodd rhywun yn eich teulu chi eu mabwysiadu, naill ai'n ddiweddar neu beth amser yn ôl, efallai y byddech yn dymuno gwybod rhagor am yr hyn a ddigwyddodd iddynt. Gall Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru roi cyngor, cymorth ac arweiniad i'ch helpu.Sometimes brothers and sisters cannot live together in the same adoptive family. At the time of their adoption, the Social Worker would have discussed what was best for your family and this would have included whether you should live together and how and if you should keep in touch.

Os ydych yn rhiant geni

Os yw Gweithwyr Cymdeithasol yn gwneud cynlluniau i'ch plentyn gael ei fabwysiadu, efallai byddwch yn teimlo'n ddryslyd ac yn anhapus ac yn dymuno siarad â rhywun. Gall Gwasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru roi cyngor ichi am yr hyn sy'n digwydd, beth fydd yn digwydd nesaf a beth fydd hynny'n ei olygu i chi ac i'ch plentyn. Os yw'n well gennych siarad â rhywun arall heblaw'r gwasanaethau cymdeithasol, gallwn roi manylion ichi am fudiadau eraill sy'n gallu helpu.

Os cafodd eich plentyn ei fabwysiadu/mabwysiadu efallai byddai gennych ddiddordeb mewn dod o hyd iddo/iddi. Gallwn roi gwybodaeth a chyngor ichi am hyn, ac rydym yn cynnig cwnsela i'ch helpu.

Hefyd rydym yn darparu gwasanaethau cyfryngol i'ch helpu i ddod i gysylltiad â'ch plentyn. Rydym ni'n gweithredu fel 'rhywun yn y canol' sy'n gallu rhoi gwybod ichi a yw'r un yr ydych chi'n dymuno dod i gysylltiad ag ef/hi yn dymuno dod i gysylltiad â chi ai peidio. Hefyd gallwn eich helpu yn ystod y cyfnod cynnar pan fyddwch yn dechrau dod i adnabod eich gilydd.

Os oes gennych frodyr a chwiorydd sydd wedi cael eu mabwysiadu

Ambell waith ni all brodyr a chwiorydd fyw gyda'i gilydd yn yr un teulu mabwysiadol. Ar adeg y mabwysiadu, byddai'r Gweithiwr Cymdeithasol wedi trafod yr hyn fyddai orau ar gyfer eich teulu a byddai hyn wedi cynnwys a ddylech chi fyw gyda'ch gilydd a sut a hefyd a ddylech chi gadw mewn cysylltiad.

Mae cynllun Blwch Llythyrau gan Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru sy'n rhoi dull o gadw mewn cysylltiad ichi sydd wedi'i gynllunio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn drwy glicio ar y ddolen ar waelod y dudalen hon.

Mabwysiadu yn y teulu estynedig

Os yw aelod o’ch teulu (e.e. nith, nai, ŵyr neu wyres) wedi cael eu mabwysiadu, mae’n bosibl yr hoffech siarad am yr hyn ddigwyddodd a’r effaith a gafodd hyn arnoch chi. Gall ein gwasanaeth cymorth gynnig cyngor ac arweiniad ichi.   

Cyngor Sir Benfro Cyngor Ceredigion Cyngor Powys Cyngor Sir Gâr